In het onderstaande document zijn de algemene voorwaarden van Carrière Coaching beschreven

 

Artikel 1:  Definities

In deze algemene voorwaarden van Carrière Coaching wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: Carrière Coaching, vertegenwoordigd door H.J. Wienen Verseput en/of
W.F. Wienen, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de
werkzaamheden verstrekt;

3. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en
diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles
in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever
verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een
opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van
opdrachtgever zijn verricht;

4. Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachingstraject, dat
laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2:  Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Carrière Coaching
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle
offertes en overeenkomsten van of met Carrière Coaching en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;

Artikel 3:   Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden
bevestigd;

2. De prijzen voor particulieren in de genoemde offertes zijn inclusief 21% BTW, tenzij
anders aangegeven.

3. De prijzen voor bedrijven in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 4:  Afspraken en kosten individuele coaching
1. Na een gratis kennismakings – of oriënterend gesprek (1 uur) worden de kosten voor
individuele coaching gefactureerd per uur, tenzij anders overeengekomen. Voor het totaal
aantal benodigde uren wordt een inschatting gemaakt. Eventuele niet begrote extra uren,
met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden
gemaakt;

2. Blijkt de individuele coaching minder uren in beslag te nemen dan begroot en
overeengekomen, dan worden die minder gewerkte uren niet gefactureerd.

3. Een afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd
c.q. verplaatst door de coachee en of opdrachtgever. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen
48 uur worden de uren alsnog in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever of de coachee
niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te
verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie
of dierbare omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan
uitvoeren;

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om afspraken te verzetten in het geval cursussen
en trainingen voor opdrachtnemer op het gebied van coaching.

Artikel 5:  Afspraken en kosten teamcoaching, trainingen en workshops

1. In geval van annulering van een overeengekomen teamcoaching, training of workshop
wordt, bij annulering binnen een maand, voordat het coachingstraject, training of workshop
gepland is, het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen één maand en
twee maanden voor aanvang, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht;

2. Indien teamcoaching, training of workshop op verzoek van de opdrachtgever naar een
andere datum wordt verplaatst, brengt Carrière Coaching hiervoor de volgende kosten in
rekening:
– binnen een maand voordat de teamcoaching, training of workshop is gepland, worden in
elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht alsmede de meerkosten, die door de
verschuiving dienen te worden gemaakt;
– Bij eerdere aankondiging worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in
rekening gebracht;

3. De voor de opdracht te begroten uren en/of dagdelen worden naar soort en tarief in een
offerte gespecificeerd, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen;

4. De reis-, verblijf- en materiaalkosten worden in een offerte gespecificeerd. De kosten voor
de huur van apparatuur, accommodatie, extra cursusmateriaal en andere bijkomende kosten
worden in een offerte gespecificeerd;

5. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na
goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.

Artikel 6:  Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden
is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en
vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer
verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van het NOBCO
naar beste inzicht en vermogen naleven;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal
altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen;

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar
behoorde te zijn.

Artikel 7:  Contractduur en opzegging
1. Een overeenkomst voor een coachings- of begeleidingstraject kan na onderling overleg
door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden
verlengd;

2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is
gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen;

3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na
hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een
redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen
zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 8:  Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9: Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te
weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke
gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan
opdrachtnemer betaalde bedrag;

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de
cursus, training, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering
is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of
coachingstraject te voldoen;

4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training,
begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde
bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na
aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds
beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige
terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van
opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;

6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na
hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een
redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen
zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is.
De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 10: Betaling
1. Carrière Coaching dient na afloop van de verrichte werkzaamheden, een gespecificeerde
factuur in met een betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening.

2. In de offerte kunnen andere afspraken over de betaling overeengekomen zijn

3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft
betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In
geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten
behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te
staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever
schadeplichtig kan worden.

4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over
de openstaande vorderingen van 3%. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever
ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd;

5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen
twee weken na factuurdatum aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij
gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het
factuurbedrag;

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever
zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;

7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur;

8. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering
van de overeenkomst, of bij specifieke opdrachten, kan opdrachtnemer voor aanvang van
haar werkzaamheden een voorschot van 50% van de totale som (of daarmee gelijk te stellen
zekerheid) eisen. Dit wordt bij de opdrachtbevestiging vastgelegd.

Artikel 11:  Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade
ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever
aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de
laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit
hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met
in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade
of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12:  Geheimhouding
1. Carrière Coaching is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en
gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde
diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De
opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het
doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn en deze alleen vermenigvuldigen met
bronvermelding;

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden
opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13:  Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor
haar eigen activiteiten.

2. Het privacy reglement van Carrière Coaching is van toepassing

Artikel 14 :  Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden Carrière Coaching zijn in werking getreden op 1 januari 2020