Verwerkings- en privacyverklaring Carrière Coaching

In bijgaande privacyverklaring Carrière Coaching , is aangegeven op welke wijze Carrière Coaching,                                                                                                                ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76328309
(uitsluitend vertegenwoordigd door H.J. Wienen- Verseput en/of W.F.
Wienen) omgaat met persoonsgegevens in het kader van de
privacywetgeving (AVG). Vanaf 1 januari 2020 is deze verklaring onderdeel
van de onderlinge (onderliggende) overeenkomst en van toepassing op alle
door Carrière Coaching geleverde producten en diensten.

Gegevens betreffende personen:
• Coachee
• Contactpersoon opdrachtgever

Soort gegevens:
• Coachee: naam, adres,
• telefoonnummer en emailadres

Contactpersoon opdrachtgever:
• naam, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede bedrijfsnaam,
bedrijfsadres en bankgegevens

Doel gebruik gegevens:
• Contact, maken van afspraken, facturering ,voor het uitvoeren van het
afgesproken coachtraject en relatiebeheer
• Contactpersoon opdrachtgever:
Contactgegevens en relatiebeheer t.b.v. eigen gebruik onderneming en
uitvoeren trajecten

Toestemming gebruik gegevens:
• Via Coachee en/of opdrachtgever

Gegevens ontvangen d.d.:
• Vóór opdracht c.q. gedurende verloop van de opdracht

Wijze bewaren gegevens:
• Opgeslagen op de laptops van Carrière Coaching, H.J. Wienen- Verseput en W.F. Wienen
• Back-up op OneDrive
• Website op de SDD server van de Websmid.
• Back-up op een losse harde schijf
• Naam, telefoonnummer en e-mail contactpersoon op persoonlijke
smartphones van H.J. Wienen-Verseput en W.F. Wienen
• Laptops , iPads smartphones, OneDrive, losse harde schijf en de
SDD server zijn voorzien van toegangscode/wachtwoord

Gebruik van gegevens:
• Uitsluitend voor het uitvoeren van het coachtraject en/of afgesproken
werkzaamheden
• Uitsluitend voor relatiebeheer (naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mail en bedrijfsgegevens

Personen die toegang hebben tot gegevens:
• H.J. Wienen-Verseput
• W.F. Wienen

Datum/wijze toestemming vrijgeven gegevens:
• n.v.t.

Carrière Coaching gebruikt en verwerkt persoonsgegevens niet meer of
anders dan strikt noodzakelijk ter uitvoering van de opdracht. Carrière
Coaching bewaart deze gegevens uitsluitend ter voldoening aan wettelijke
voorschriften. Carrière Coaching bewaart de gegevens niet langer dan de
wettelijke termijn, indien dit gegevens betreffen die binnen de opdracht zijn
opgenomen. Alle persoonsgegevens ten behoeve van relatiebeheer bewaart
Carrière Coaching tot het moment dat de contactpersoon niet meer bij het
bedrijf werkzaam is en nadat dit kenbaar is gemaakt aan Carrière Coaching.
Carrière Coaching maakt op geen enkele andere wijze gebruik van de
persoonsgegevens, dan hierboven genoemd en deelt geen
persoonsgegevens met derden, tenzij schriftelijk onderling overeengekomen.
Onder schriftelijk wordt tevens per e-mail, sms en per WhatsApp bedoeld.
Personen hebben recht op inzage, ontvangen, wijzigen en wissen van
geregistreerde (eigen) gegevens en mogen op ieder moment bij Carrière
Coaching schriftelijk bezwaar maken op verwerking hiervan. Op schriftelijk
verzoek van de betreffende persoon, wijzigt of verwijdert Carrière Coaching
de persoonsgegevens binnen haar administratie (met uitzondering van reeds
verstrekte opdrachtbevestigingen, facturatie en andere relevante
administratieve doeleinden) binnen 5 werkdagen na ontvangst van het
verzoek. De aanvrager of bezwaarmaker ontvangt hiervan een bevestiging.
Iedere belanghebbende persoon heeft het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Carrière Coaching gebonden aan
de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin
bij. In dat kader behoudt Carrière Coaching zich het recht voor wijzigingen
door te voeren in de verwerkings- en privacyverklaring om de tekst aan te
laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze
privacyverklaring.

Privacyverklaring Carrière Coaching opgemaakt te Westervoort, d.d. 1 januari 2020